VĂN HOÁ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XIX- THẾ KỶ XX

VĂN HOÁ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XIX- THẾ KỶ XX

Nửa đầu thế kỷ XIX, Việt Nam vẫn là quốc gia theo chế độ phong kiến lạc hậu. Lúc này,văn hóa vẫn mang nét đặc trưng của nền nông nghiệp phương Đông thuần túy. Đó là nền văn hoá lấy gia tộc làm gốc; lấy tình cảm làm trọng; trông vào con cháu duy trì nòi giống và nối nghiệp tổ tiên; coi trọng tính trường tồn, đời xưa sao đời nay thế; ưa chuộng hoà bình, an cư lạc nghiệp. Những đặc trưng này toát lên tính chất “trọng tình” của văn hóa truyền thống, cốt giữ cho tình cảm nồng hậu, trọng đạo đức nhân nghĩa, thích yên lặng hoà bình cho cuộc sống.

Chủ thể của nền văn hóa đó gồm các thành tố cơ bản là địa chủ, nông dân, quan lại, sĩ phu, thợ thủ công và người buôn bán. Tất cả hợp thành cấu trúc “tứ dân”: sĩ, nmới., công, thương.

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX thực dân Pháp đã xác lập nền cai trị của chúng trên đất nước ta. Xã hội Việt Nam chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang xã hội tư bản thuộc địa nửa phong kiến. Điều đó đã tác động mạnh mẽ đến chủ thể văn hóa Việt Nam, chủ thể văn hóa truyền thống bị phân hóa, xuất hiện những lớp cư dân mới

Cùng với sự du nhập phương thức kinh tế tư bản chủ nghĩa một lực lượng lao động mới xuất hiện. Họ là những người công nhân, cùng với đội ngũ sĩ phu phong kiến tư sản hoá và tầng lớp tiểu tư sản.

Ngoài ra, do kinh tế đô thị mở rộng và làn sóng văn hoá, một bộ phận hiểu văn hóa Pháp và xuất hiện một lực lượng sáng tác mới: những người làm báo, viết truyện ngắn, viết kịch, viết tiểu thuyết, dịch thuật… Văn nghệ sĩ trở thành một chức nghiệp: viết văn bán cho công chúng, đáp ứng yêu cầu văn hóa của cư dân thành thị. Lớp thị dân trở thành một bộ phận mới của chủ thể văn hóa Việt Nam.

Các mối quan hệ như quan hệ giữa giai cấp tư sản và vô sản, quan hệ giáo dục chuyên nghiệp, quan hệ giữa giai cấp mới và giai cấp cũ đã tác động vào chủ thể văn hóa Việt Nam thúc đẩy quá trình biến đổi chủ thể văn hóa theo hướng văn minh phương Tây.

(Sản phẩm của FTC. Lưu hành nội bộ)