TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN

 

Tiêu chí

Điểm đánh giá

Chấm điểm

1

2

3

4

5

Ghi chú

1

Phong cách, thái độ

 

 

 

 

 

 

2

Hiểu biết chuyên môn

 

 

 

 

 

 

3

Kinh nghiệm làm việc

 

 

 

 

 

 

4

Cách trình bày khi phỏng vấn

 

 

 

 

 

 

5

Khả năng giải quyết vấn đề, ứng xử tình huống

 

 

 

 

 

 

6

Khả năng giao tiếp, đàm phán

 

 

 

 

 

 

7

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

8

Định hướng tương lai

 

 

 

 

 

 

9

Sự sáng tạo, năng động

 

 

 

 

 

 

10

Điểm đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÂN XÉT ỨNG VIÊN

  1. Về phong cách, thái độ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  1. Về cách ứng biến tình huống, giao tiếp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Về kiến thức chuyên ngành………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
  1. Về ngoại ngữ, tin học………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  1. Về kinh nghiệm làm việc………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  1. Đánh giá chung…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

"Sản phẩm trên thuộc FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ"