THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Chi tiết thời khóa biểu khóa học phòng chống bạo lực học đường.

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

Ca 1. 6 giờ đến 10 giờ

Ca 2. 7 giờ đến11 giờ.

Ca 3. 8 giờ đến 12 giờ.

Ca 4. 9 giờ đến 13 giờ.

Ca 5. 10 giờ đến 14 giờ.

Ca 6. 11 giờ đến 15 giờ.

Ca 7. 12 giờ đến 16 giờ.

Ca 8. 13 giờ đến 17 giờ.

Ca 9. 14 giờ đến 18 giờ.

Ca 10. 15 giờ đến 19 giờ.

Ca 11. 16 giờ đến 20 giờ.

Ca 12. 17 giờ đến 21 giờ.

Ca 13. 18 giờ đến 22giờ.

Ca 14. 19 giờ đến 23 giờ.

Học các ngày trong tuần.

  Slide1