THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN.

Chi tiết khóa học.

Ca 1. 6 giờ đến 09 giờ

Ca 2. 7 giờ đến 10giờ.

Ca 3. 8 giờ đến 11 giờ.

Ca 4. 9 giờ đến 12 giờ.

Ca 5. 10 giờ đến 13giờ.

Ca 6. 11 giờ đến 14 giờ.

Ca 7. 12 giờ đến 15 giờ.

Ca 8. 13 giờ đến 16 giờ.

Ca 9. 14 giờ đến 17 giờ.

Ca 10. 15 giờ đến 18 giờ.

Ca 11. 16 giờ đến 19 giờ.

Ca 12. 17 giờ đến 20giờ.

Ca 13. 18 giờ đến 21giờ.

Ca 14. 19 giờ đến 22 giờ.

Học các ngày trong tuần. dao-tao-moi-gioi-bat-dong-san-600x374