THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP.

Chi tiết lịch học.

Ca 1. 6 giờ đến 9 giờ

Ca 2. 7 giờ đến10 giờ.

Ca 3. 8 giờ đến 11giờ.

Ca 4. 9 giờ đến 12giờ.

Ca 5. 10 giờ đến 13 giờ.

Ca 6. 11 giờ đến 14 giờ.

Ca 7. 12 giờ đến 15 giờ.

Ca 8. 13 giờ đến 16 giờ.

Ca 9. 14 giờ đến 17 giờ.

Ca 10. 15 giờ đến 18 giờ.

Ca 11. 16 giờ đến 19 giờ.

Ca 12. 17 giờ đến 20 giờ.

Ca 13. 18 giờ đến 21 giờ.

Ca 14. 19 giờ đến 22 giờ.

Ca 15. 20 giờ đến 23 giờ.

Học các ngày trong tuần. 

ky-nang-giao-tiep-la-gi