THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI.

Chi tiết khóa học.

Ca 1. 6 giờ đến 10 giờ

Ca 2. 7 giờ đến 11 giờ.

Ca 3. 8 giờ đến 12 giờ.

Ca 4. 9 giờ đến 13 giờ.

Ca 5. 10 giờ đến 14 giờ.

Ca 6. 11 giờ đến 15 giờ.

Ca 7. 12 giờ đến 16 giờ.

Ca 8. 13 giờ đến 17 giờ.

Ca 9. 14 giờ đến 18 giờ.

Ca 10. 15 giờ đến 19 giờ.

Ca 11. 16 giờ đến 20 giờ.

Ca 12. 17 giờ đến 21 giờ.

Ca 13. 18 giờ đến 22 giờ.

Ca 14. 19 giờ đến 23 giờ.

Học các ngày trong tuần. 

nguoi-cao-tuoi-nhan-ai-7-cover