PHÂN BIỆT QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

PHÂN BIỆT QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tiêu chí

Quỹ đầu tư chứng khoán

Công ty đầu tư chứng khoán

Khái niệm

Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

(Khoản 37 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019)

Công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

(Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020)

Tư cách hoạt động

- Quỹ đầu tư chứng khoán mô hình tổ chức đơn giản, được hiểu là một quỹ tiền tệ hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư.

- Quỹ không phải là pháp nhân và cũng không phải là loại hình doanh nghiệp. Quỹ không có bộ máy tổ chức riêng, việc điều hành quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện.

- Quỹ đầu tư chứng khoán là sự liên kết của những người đầu tư có tiềm lực hạn chế muốn đầu tư vào chứng khoán.

- Công ty đầu tư chứng có mô hình tổ chức phức tạp hơn, được hiểu là một hình thức tổ chức cao hơn so với quỹ đầu tư,

- Là doanh nghiệp tổ chức dưới loại hình công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân, có bộ máy tổ chức chặt chẽ, nhà đầu tư góp vốn là thành viên của công ty đầu tư chứng khoán, có quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật doanh nghiệp.

Loại hình hoạt động

- Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên.

- Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.

- Là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán.

- Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Điều kiện thành lập và hoạt động

Việc thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán được quy định phụ thuộc vào loại hình của quỹ đầu tư:

– Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 108 của Luật chứng khoán 2019 và phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục;

+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

– Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định tại Điều 113 của Luật chứng khoán năm 2019 và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

+ Vốn góp tối thiểu là 50 tỷ đồng;

+ Có từ 02 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

+ Do 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý;

+ Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại 01 ngân hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán bao gồm:

- Có vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng;

- Tổng giám đốc (Giám đốc) và nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn đầu tư.

(Điều 115 Luật Chứng khoán 2019).

Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia

Nhà đầu tư có các quyền sau đây:

- Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tương ứng với tỷ lệ vốn góp;

- Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán;

- Yêu cầu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua lại chứng chỉ quỹ mở;

- Khởi kiện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổ chức này vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

- Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư;

- Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

- Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau đây:

- Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

- Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Quyền của thành viên tham gia tương ứng với quyền của cổ đông trong công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

"Sản phẩm thuộc FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ"