CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ ( MH02-LV1/03-04)

Chương trình đào tạo ngắn hạn “cấp thoát nước trong nhà” nhằm mục đích mang đến cho người học những kiến thức cơ bản của hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Giúp bản thân người học nâng cao nhận thức của  bản thân về hệ thống cấp thoát nước trong nhà.

CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

Chương trình đào tạo ngắn hạn “cấp thoát nước trong nhà” nhằm mục đích mang đến cho người học những kiến thức cơ bản của hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Giúp bản thân người học nâng cao nhận thức của  bản thân về hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Từ có đó có các phương án xây dựng thiết kế đường nước trong nhà hoặc khắc phục hỏng hóc trong quá trình sử dụng.

Khung chương trình đào tạo ngắn hạn “cấp thoát nước trong nhà” giúp giáo viên trực tiếp giảng dậy xây dựng giáo án, truyền tải đến người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Chương trình sử dụng “Giáo trình cấp thoát nước trong nhà” do nhà xuất bản xây dựng phát hành. Giáo trình gồm có 3 phần 

Phần I: Cấp nước trong nhà

Phần II: Thoát nước trong nhà

Phần III: Thiết kế kỹ thuật cấp thoát nước.

Trong chương trình bồi dưỡng kiến thức thường thức trong nhà level 1 này chì đề cập tới kiến thức của hệ thống cấp nước trong nhà, hệ thống cấp nước lạnh đặc biệt trong nhà và hệ thống cấp nước nóng trong nhà. Phần hai và phần ba sẽ được đề cập tới trong các level tiếp theo.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Hệ thống cấp nước trong nhà.

Kiến thức: Nhiệm vụ và các bộ phận của hệ thống cấp nước trong nhà, phân loại và sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà. Áp lực trong hệ thống cấp nước trong nhà.

Kỹ năng: Lắng nghe, tiếp thu những kiến thức Nhiệm vụ và các bộ phận của hệ thống cấp nước trong nhà, phân loại và sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà, áp lực trong hệ thống.

Năng lực: Phân tích hệ thống cấp nước trong nhà, biết được chức năng nhiệm vụ, phân loại và tính toán được áp lực trong hệ thống cấp nước trong nhà.

Ca học 2: Hệ thống cấp nước trong nhà (tiếp theo).

Kiến thức: Cấu tạo hệ thống cấp nước trong nhà, tính toán, thiết kế hệ thống cấp nước trong nhà, quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước trong nhà.

Kỹ năng: Tính toán, thiết kế  hệ thống cấp nước trong nhà.

Năng lực: Người học có được năng lực quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước trong nhà.

Ca học 3: Hệ thống cấp nước lạnh đặc biệt trong nhà.

Kiến thức: Người học có được kiến thức về hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống cấp nước sản xuất và một số hệ thống cấp nước đặc biệt khác.

Kỹ năng:  Hiểu biết về các đo, tính toán hệ thống cấp nước lạnh đặc biệt trong nhà.

Năng lực: Người học có khả năng thiết kế, quản lý các hệ thống cấp nước lạnh đặc biệt bên trong nhà.

Ca học 4: Hệ thống cấp nước nóng.

Kiến thức: Người học hiểu được những kiến thức về khái niệm, phân loại và sơ đồ hệ thống cấp nước nóng, tiêu chuẩn và chế độ dùng nước nóng.

Kỹ năng: Phân tích sơ đồ hệ thống nước nóng, qua đó phân loại và có thể thiết kế hệ thống nước nóng.

Năng lực: Phân loại hệ thống cấp nước nóng, đọc sơ đồ hệ thống cấp nước nóng trong nhà.

Ca học 5: Hệ thống cấp nước nóng (tiếp theo).

Kiến thức: Chuyển bị và dự chữ nước nóng, mạng lưới cấp nước nóng, quản lý hệ thống cấp nước nóng.

Kỹ năng: Phân tích dữ liệu hệ thống cấp nước nóng, mạng lưới cấp nước nóng.

Năng lực: Thiết kế và quản lý hệ thống cấp nước nóng trong nhà.

 TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển trọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt

banner-cuoi (1)