CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ (MH02-LV1/05-01)

Chương trình đào tạo ngắn hạn “cấp thoát nước trong nhà” nhằm mục đích mang đến cho người học những kiến thức cơ bản của hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Giúp bản thân người học nâng cao nhận thức của  bản thân về hệ thống cấp thoát nước trong nhà.

CẤP THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

Chương trình đào tạo ngắn hạn “cấp thoát nước trong nhà” nhằm mục đích mang đến cho người học những kiến thức cơ bản của hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Giúp bản thân người học nâng cao nhận thức của  bản thân về hệ thống cấp thoát nước trong nhà. Từ đó có các phương án xây dựng thiết kế đường nước trong nhà hoặc khắc phục hỏng hóc trong quá trình sử dụng.

Khung chương trình đào tạo ngắn hạn “cấp thoát nước trong nhà” giúp giáo viên trực tiếp giảng dậy xây dựng giáo án, truyền tải đến người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Chương trình sử dụng “Giáo trình cấp thoát nước trong nhà” do nhà xuất bản xây dựng phát hành. Giáo trình gồm có 3 phần.

1. Cấp nước trong nhà

2. Thoát nước trong nhà

3. Thiết kế kỹ thuật cấp thoát nước.

Trong chương trình bồi dưỡng kiến thức thường thức trong nhà level 2 này chì đề cập tới kiến thức của “hệ thống thoát nước trong nhà” và “thiết kế kỹ thuật cấp thoát nước”. Phần “cấp nước trong nhà đã được xây dựng thành chương trình bồi dưỡng thường thức level 1.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Hệ thống thoát nước trong nhà.

Kiến thức: Nhiệm vụ và các bộ phận của hệ thống thoát nước trong nhà, Phân loại hệ thống thoát nước trong nhà, cấu tạo hệ thống thoát nước trong nhà.

 Kỹ năng: Lắng nghe, tiếp thu những kiến thức của bài học.

Năng lực: Nhận biết các bộ phận của hệ thống thoát nước và phân loại các hệ thống thoát nước khác nhau, phân tích cấu tạo hệ thống thoát nước trong nhà.

Ca học 2: Hệ thống thoát nước trong nhà (tiếp theo).

Kiến thức: Các công trình trên hệ thống thoát nước, tính toán mạng lưới thoát nước, quản lý kỹ thuật hệ thống thoát nước trong nhà, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước trong nhà sản xuất.

Kỹ năng: Tính toán, thiết kế  hệ thống thoát nước trong nhà.

Năng lực: Người học có được năng lực thiết kế quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước trong nhà.

Ca học 3: Các hệ thống thoát nước đặc biệt khác trong nhà.

Kiến thức: Chắc năng cấu tạo và những bộ phận của các hệ thống thoát nước mưa, trên mái nhà, hệ thống thoát nước trong nhà sản suất.

Kỹ năng:  Phân tích hệ thống hệ thống thoát nước qua đó có thể thiết kế hoặc sửa chữa  hư hỏng.

Năng lực: Người học có khả năng thiết kế, quản lý các hệ thống thoát đặc biệt bên trong nhà.

Ca học 4: Thiết kế kỹ thuật cấp thoát nước.

Kiến thức: Nhiệm vụ và phương hướng thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà, các tài liệu để thiết kế.

Kỹ năng: Kỹ năng tính toán và sử dụng phương tiện, tư liệu, tài liệu dùng để thiết kế hệ thống cấp thoát nước.

Năng lực: Phân loại hệ thống cấp nước nóng, đọc sơ đồ hệ thống cấp nước nóng trong nhà.

Ca học 5: Thiết kế kỹ thuật cấp thoát nước (tiếp theo).

Kiến thức: Nội dung và khối lượng thiết kế, trình tự thiết kế, một số đồ án thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà tham khảo.

Kỹ năng: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà.

Năng lực: Áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học để thiết kế hoặc quản lý hệ thống cấp thoát nước.

 TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển trọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

 Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 04h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 05 ca học.

 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

banner-cuoi (1)