ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chào bán chứng khoán riêng lẻ:

Khái niệm: Chào báo chứng khoán riêng lẻ là một hình thức phổ biến khác, được các doanh nghiệp lựa chọn để huy động vốn. Đặc điểm chào bán chứng khoán riêng lẻ là hình thức doanh nghiệp chào bán chứng khoán cho khách hàng đặc biệt, không phổ biến trong công chúng. Tổ chức phát hành chứng khoán riêng lẻ thường không phải là công ty đại chúng. Đối tượng mà công ty hướng đến có thể là 100 nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Điều kiện thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ:

Việc chào bán chứng khoán riêng lẻ cũng tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của luật liên quan. Điều kiện để chào bán chứng khoán riêng lẻ được quy định cụ thể như sau:

Đã có quyết định của đại hội đồng cổ đông, thông qua các thông tin: Phương án phát hành, kế hoạch sử dụng số tiền thu được, xác định mục tiêu, số lượng nhà đầu tư cụ thể.

Đối tượng chào bán chỉ bao gồm: Nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Việc chuyển nhượng chứng khoán riêng lẻ sẽ có hạn chế về thời gian: 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chuyên nghiệp, được tính kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Các đợt phát hành chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau tối thiểu 6 tháng.

Việc chuyển nhượng, chuyển đổi, chào bán phải tuân thủ quy định về tỷ lệ với nhà đầu tư nước ngoài.

Chào bán chứng khoán ra công chúng:

Khái niệm: Chào bán chứng khoán ra công chúng là hoạt động mà chủ thể chào bán đưa sản phẩm chứng khoán ra đại bộ phận các nhà đầu tư. Theo thông lệ quốc tế, chào bán chứng khoán ra công chúng là quá trình bắt đầu từ việc đơn vị phát hành chào mời người mua đầu tư chứng khoán của mình và kết thúc bằng việc phát hành chứng khoán.

Điều kiện thực hiện chào bán:

Các điều kiện cụ thể của hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, như sau:

Mức vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm phát hành đạt 30 tỷ đồng, xác định theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán.

Đối với trường hợp chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), phải đáp ứng điều kiện hai năm hoạt động liên tục có lãi, trước năm đăng ký chào bán. Đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán. Đối với trường hợp chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, tổ chức phát hành phải đáp ứng kết quả kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký bán cổ phiếu phải có lãi. 

Có phương thức phát hành và sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết được bán cho 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Với vốn điều lệ từ 1000 tỷ đồng trở lên, thì cổ phiếu có quyền biểu quyết bán cho 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn, chỉ ở mức 10%.

Cổ đông lớn cam kết nắm ào bán.

"Sản phẩm thuộc FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ"